• 69 ta ko'rildi

Fibonachchi ketma-ketligiF(n) = F(n-1) + F(n-2) va F(0) = 0, F(1) = 1


Har bir hadi o'zidan oldingi ikkita hadning yig'indisiga teng bo'lgan ketma-ketlik Fibonachchi ketma-ketligi deyiladi. Ko'pincha, boshlang'ich ikkita had 0 va 1 deb olinadi. Ammo, boshlang'ich had sifatida ixtiyoriy ikki son olinishi ham mumkin.


(0), 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... - bu sonlar Fibonachchi ketma-ketligining dastlabki hadlari hisoblanadi.


Fibonachchi sonlari Oltin nisbat (Golden ratio) deb ataluvchi 1.618 soniga bo’g’liqligi bor. Ya’ni, ixtiyoriy ikkita ketma-ket Fibonachchi sonlarining nisbati oltin nisbatga juda yaqin va sonlar o’sib borgani sari bu nisbat ham o’sib boradi.


Math Matematika